Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context errond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site medical-mattress-care.com. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op deze website verzameld worden.
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op deze website kunnen verzameld worden is MMC. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te B-9170 Sint-Pauwels, Puyveldestraat 8. Over privacy-aangelegenheden kan met MMC contact opgenomen worden per telefoon op het nummer +32 (0) 473 59 11 71 of via het volgende e-mail adres: info [at] medical-mattress-care.com

De behandeling van uw persoonsgegevens door MMC gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens.
De vergaring van persoonsgegevens op medical-mattress-care.com hebben als doelstelling:

  • een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
  • het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
  • het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
  • markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan MMC om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden.
Het gebruik van persoonsgegevens door MMC om:

  • de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van MMC, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
  • direct marketing campagnes uit te voeren;
  • de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met MMC, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is,В is onderworpen aan de voorafgaandelijke en specifieke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een e-mail naar het volgende adres: info@medical-mattress-care.com.

4. Navigatievariabelen en cookies.
Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpina. MMC verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties.

Kmowebsite.be gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.

Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan MMC, door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan. Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden: info@medical-mattress-care.com.

5. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben.
De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden:

  • ofwel per e-mail naar het volgende adres : info [at] medical-mattress-care.com
  • ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres: Medical Mattress Care bvba, Puyveldestraat 8, B-9170 Sint-Pauwels

6. Dringende gevallen.
MMC doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt MMC strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens.

MMC kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informaties en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.

MMC kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of goederen van MMC, van de website medical-mattress-care.com of van zijn gebruikers te verdedigen, of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van MMC of van haar klanten, van medical-mattress-care.com en/of van zijn gebruikers.